Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
TMY ve Engelli İşçi İstihdamı
 
 Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz sürekli işçi kadrosunda görevlendirmek üzere “Temizlik” alanında 1 (bir) Engelli işçi, “İnşaat Boyacısı/Boyacı/Badanacı” alanında” 1(bir)  Terörle Mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi müracaatı için, başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar, yapılacak iş ve işlemler hakkında hazırlanan duyurudur.
 
 
 
 
 
ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
ENGELLİ VE TMY İŞÇİ ALIM İLANIDIR.
 
            Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna 22260 kodlu “Sürekli İşçi” unvanında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve esaslar Hakkında Yönetmelik ve Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Dikkate Alınarak,          Temizlik alanında 1 (bir) Engelli ve İnşaat Boyacısı/Boyacı/Badanacı alanında 1 (bir) Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Derecede Yaralanan (TMY), görevlendirilmek üzere işçi alınacak olup, İşçi alım işlemleri İş İlanı ANTALYA İŞKUR Müdürlüğü tarafından yayımlandıktan sonra ANTALYA  İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından gönderilen listede adı yer alan kişilerden kura ve sözlü sınav sonucu yapılacaktır.
 1. İŞ KANUNUNUN 30. MADDESİ KAPSAMINDA TEŞKİLATIMIZA ALINACAK OLAN PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR
1. Türk vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını doldurmuş olmak.
3. Askerliğini yapmış olmak.(T.M.Y.için)
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı almamak.
7. 657 DMK'nın 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
8. Yaptırılacak Güvenlik ve Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
9. Engelliler için gerekli sağlık kurulu raporunu almış olmak.
10.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
11. Antalya İl sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak.( son bir yıl içeresinde söz konusu adreste ikamet ediyor iken; askerlik, öğrenim, tedavi, vb. makul sebeplerle aynı adreste geçen süre dikkate alınmaz)
12. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
13. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.
14. Açık kadrolar için müracaat eden adaylar ilgili mevzuat hükümlerine göre noter huzurunda kura usulü ile tespit edildikten sonra sözlü sınav uygulanacaktır.
15. Engelliler için Temizlik kolunda görevlendirme yapılacağından, (engel durumu engel oranı) işe uygun olanların başvurusu değerlendirilecektir.
 
2. KURA ÇEKİMİ
1. İŞKUR tarafından gönderilen listelerde müracaatta bulunan adaylar istenilen belgeleri Antalya Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat kendisi tarafından elden teslim edecekler, belge vermeyen veya eksik belgesi olanlar kura çekimine dahil edilmeyecektir. Ayrıca Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
2.Evraklarını teslim eden adaylar Noter huzurunda yapılacak, kura çekim sonucunda belirlenecektir. Asil ve Yedek Adaylar Müdürlüğümüz kurumsal internet sayfasından   (www.antalya.pol.tr ) takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
3. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1. Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden hesaplanarak adayların işgal edecekleri görevlerle ilgili konulara ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılır. (%25 genel kültür, %50 mesleki bilgi ve %25 kendini ifade edebilme.)
2. Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asıl, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.
3. Asıl ve yedek üyeler, Müdürlüğümüz internet sayfasından(www.antalya.pol.tr )  ilan edilir.
4. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
1. Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 iş günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
SÖZLÜ SINAV SONUCU YAYIMLANAN LİSTEDE ADI GEÇEN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. T.C.No’lu adli sicil kaydı.
3. Diploma (En son mezun olduğu okula ait)
4. Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak “Sağlık Kurulu Raporu” Aslı (Heyet Raporu)
5. Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı.
6. Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar İçin.TMY)
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumumdan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak belge.
8. Vesikalık Fotoğraf (4 Adet )
 
5. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Olur işlemleri sonucunda Müdürlüğümüzce belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır.
6. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 
 
 7. İŞ TAKVİMİ-1
              
Sıra No
YAPILACAK İŞLEM
ÖNGÜRÜLEN-MUHTEMEL TARİH
 
1
ANTALYA İŞ KURUMUNUN İLANA ÇIKMASI
 
TMY: 11-17 /04/2019 (5 İŞ GÜNÜ)
 
ENGELLİ: 11-17 /04/2019 (5 İŞ GÜNÜ)
 
2
ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE EVRAKLARIN BİZZAT KENDİSİNİN ELDEN TESLİM ETMESİ
24-26/04.2019
 
3
EVRAKLARINI TESLİM EDENLERİN KURA ÇEKİMİNE KATILMASI VE  ASİL VE YEDEK ADAY OLARAK BELİRLENENLERİN İSİM LİSTELERİNİN İLANI

(ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURUMSAL İNTERNET SİTESİNDEN
(www.antalya.pol.tr )  YAYINLANACAKTIR.)
30/04/2019 tarihinde
Saat:10:00 12.00.
 Yer: Şehit Polis Memuru Mehmet Topalca Salonu Sosyal Hizmetler ve Eğitim Binası (Lojman) Uncalı Konyaaltı/ANTALYA
 
4
SÖZLÜ SINAV
02/05/2019 tarihinde Saat:10.00.12.00
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü
Güvenlik Mah.Vatan Bulvarı Çallı Muratpaşa/ ANTALYA
 
5
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ İLANI
(ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURUMSAL İNTERNET SİTESİNDEN  
(www.antalya.pol.tr ) YAYINLANACAKTIR.)
03/05/2019
 
6
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
04-07 /05/2019
 
7
İTİRAZLARIN İNCELENMESİ, KARARA BAĞLANMASI VE KESİN SONUÇLARIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL İNTERNET SİTESİNDEN (www.antalya.pol.tr ) İLANI
08-14 /05/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • Antalya Valiliği
  • Polis Akademisi
  • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Radyosu
  • Polis Eşleri Derneği
  • Göç İdaresi
  • E-Devlet Hizmetleri
  • BİMER